Colloquium Series

 • Title: Abu Raiya, K. (2021). The framework of analysis (Professional noticing) and research tools.

מסגרת הניתוח (Professional noticing ) וכלי המחקר.

 • Title: Shalata, M. (2021). Introducing the research topic. University of Haifa, March 10th, 16:00-17:30

מאפייני תפקוד של מורי מתמטיקה במהלך למידה שיתופית של תלמידים אשר צוותו בצורות שונות בהתאם לתשובותיהם על משימות מתמטיות בסביבה ממוחשבת ובהוראה דרך האינטרנט, כמו גם את העמדות של המורים ביחס לאופני הציוות השונים ותרומתם ללמידת התלמידים.

 • Title: Olsher, S. Yerushalmy, M. (2021). Personal feedback to the student. University of Haifa, March 3th, 16:00-17:30

משוב אישי לתלמיד.

 • Title: Hasan, A. (2021). Computerized formative assessment during geometry teaching sequences in elementary school. University of Haifa, January 20th, 14:00-15:30

הערכה מעצבת ממוחשבת במהלך רצפי הוראה בגאומטריה בבי"ס יסודי.

 • Title: Gilead, S. (2021). Building filters within GeoGebra. University of Haifa, January 13th, 14:00-15:30

בניית פילטרים בתוך גיאוגברה.

 • Title: Gotvske, R. (2020). Students' work is achieved less in mathematics in the environment of STEP. University of Haifa, December 30th, 14:00-15:30

עבודה של תלמידים משיגים פחות במתמטיקה בסביבת מערכת המרא"ה.

במפגש אתמקד במערך המחקר ובאופן הניתוח. ראשית אציג בפניכם את ששת המאפיינים של תלמידים משיגים פחות שבחרתי להתמקד בהם שהמרא"ה נותנת להם מענה. את ההתאמות בין המאפיינים של התלמידים המשיגים פחות ובין המאפיינים של מערכת המרא"ה אני רוצה לבדוק. בהמשך נתנסה בפעילות שבניתי לתלמידי כיתות ז' בנושא "זוויות בין ישרים מקבילים" אבקש את עזרתכם במענה על השאלות איך אני יכולה לנתח את העבודה של התלמידים תוך התייחסות לששת ההתאמות? מה עלי לעשות במחקר על מנת להצליח לאסוף את האינדיקטורים שאני מחפשת? האם עלי להכין מערך שיעור מסוים? האם לכתוב מדריך למורה? האם לערוך את הפעילות? אשמח לקבל ממכם כל רעיון, הארה, הערה, הכוונה לקראת ביצוע המחקר.

 • Title: Hasan, E. (2020). The threat of stereotyping in a virtual environment for mathematics studies. University of Haifa, December 23th, 14:00-15:30

איום הסטריאוטיפי בסביבה וירטואלית ללימודי מתמטיקה.

על פי סקירת הספרות נמצאו הרבה מחקרים אשר מצאו שקיים פער בהישגים המתמטיים של בנים ושל בנות, וזה מכמה סיבות מולדות ואחרות הנוצרות סוציאליזציה חברתית. אנו נתמקד באיום הסטריאוטיפי כגורם משפיע להגדלת ערים אלו, ובכלל האם הסביבה הדיגיטלית כשלעצמה יוצרת איום הסטריאוטיפ עבור בנות?

ברצוננו לבדוק האם סביבות דיגיטליות עשויות להפחית את ההטיה אשר נוצרה בין בנים לבנות במקצוע המתמטיקה.

אני אציג סקירה ספרותית לגבי הנושא ואח"כ נעשה משימות אשר יועברו במהלך המפגש לחברי הקבוצות.

וחשוב לקבל כתמיד הערות/הארות רעיונות מקהילת המרא"ה.

 • Title: Maymon, L. (2020). Two types of automated feedback given to middle school students who solve math problems: Comparative research. University of Haifa, December 9th, 14:00-15:30

שני סוגי משוב אוטומטי הניתנים לתלמידי חטיבת ביניים הפותרים משימות במתמטיקה: מחקר השוואתי.

במפגש אציג את המחקר שלי המתעסק בהשפעתו של המשוב האישי המתקבל במערכת הערכה מקוונת של משימות עשירות במתמטיקה (המרא"ה) על מרחב הדוגמאות האישי של התלמיד. מחקר זה הוא מחקר חלוצי בתחום המשוב האישי. ההצגה תכלול את כל פרקי המחקר ואשמח לקבל הערות ולענות על כל שאלה.

 • Title: Olsher, S. Touma, M. (2020). Modeling activity: Where is the treasure? University of Haifa, November 25th, 14:00-15:30

פעילות מודלינג חדשה- היכן המטמון?

 • Title: Afifi, N. (2020). The difference between the way students create, identify, describe and sort geometric objects in space between students who learned spatial geometry using technology and students who studied without technology. University of Haifa, November 18th, 14:00-15:30

במחקר נבדוק גם את השימוש במשוב של התלמידים באמצעות סביבות למידה דינמיות והתייחסותם למאפייני הצורות והעבודה כחלק מתהליך הלמידה שלהם וסיוע הסביבה הממוחשבת בהקניית מושגים חדשים בגיאומטריה מרחבית.

במפגש אציג המתודולגיה של המחקר ונתנסה בשתי פעילויות בנושא הפירמידה והתיבה שמתייחסות לארבעה הרכיבים שבודקים במחקר (יצירה, זיהוי, מיון ותיאור אובייקטים גיאומטריים במרחב).

 • Title: Sabag, L. (2020). Factors influencing the pedagogical discretion of mathematics teachers in assessing inaccuracies in building common tangents to two circuits in a digital environment. University of Haifa, November 11th, 14:00-15:30

במפגש אני אציג את המחקר שלי המתעסק בשיקולי דעת פדגוגי של מורי המתמטיקה והערכתם לאי דיוקים בתשובות התלמידים. במחקר התייחסנו לגורמים משפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה בהערכת תשובות התלמידים על המשימה של שני מעגלים (שאציג בתחילת המפגש), וכיצד השפעה זאת באה לידי ביטוי בהערכה בסיטואציות הוראה שונות (עבודת כיתה, שיעורי בית, מבחן).

 • Title: Kadan, A. (2020). The role of meta-cognitive tools that support online personal feedback in solving mathematical problems regarding fractions. University of Haifa, October 28th, 16:00-17:30

תפקידם של כלים מטה-קוגניטיביים התומכים במשוב אישי מקוון בפתרון בעיות מתמטיות בנושא שברים

בהצגת המחקר, אני אציג את האתגר הייחודי שעומד בפני משוב מקוון, אשר מעוצב כחלק ממערך כלים מטה- קוגניטיביים, בתמיכה ושיפור ביצועי התלמידים וכישוריהם המטה- קוגניטיביים בעת פתרון משימות עשירות

נתנסה בפעילות בנושא שקילות שברים בסביבת המרא"ה, במשוב הנתמך על ידי כלים מטה- קוגניטיביים ולשני סוגי עיתוי משוב תלמיד משוב של דוח התלמיד לאחר המשימה ומשוב אינטראקטיבי

לבסוף, נדון בשלוש סוגיות של המשוב שמאפשרת המרא"ה: מה הסביבה יודעת לתת? מה אני כחוקרת יכולה לדעת על ביצועי התלמיד? ומה התלמיד יכול ללמוד מהמשוב שהוא מקבל

 • Title: Olsher, S. (2020). Overview of summer programs and presentation of "square" activities. University of Haifa, October 21th, 16:00-17:30

סקירה על תכניות הקיץ והצגת פעילות "ריבועיות".

 • Title: Abdu, R. (2020). Grouper workshop. University of Haifa, September 9th, 16:00-17:30

המצוות האוטומטי

 • Title: Chazan, D. (2020). Different task designs with student feedback. University of Haifa, June 17th, 16:00-17:30

עיצובים שונים של משימות עם משוב לתלמיד

 • Title: Abu Raiya, K. (2020). The research rationale based on previous research and a possible analysis framework for the new research. University of Haifa, May 20th, 14:00-15:30

רציונל המחקר בהתבססות על מחקר קודם ומסגרת ניתוח אפשרית למחקר החדש

במפגש אני אציג את הרציונל של המחקר החדש המתבסס על התובנות מהמחקר הקודם שלי, ואז אני עוברת להציג מסגרת ניתוח אפשרית למחקר. אני אתייחס למסגרת ה noticing מבחינת הגדרות ואופן, אשר בה השתמשו חוקרים שונים בניתוח ההוראה של המורים הבנויה על סמך מחשבות התלמידים.

 • Title: Olsher, S. Bgdadi, Y. (2020). Desmos platform. University of Haifa, May 13th, 14:00-15:30

מחשבות על פלטפורמת דסמוס וחשיפת ממשק עריכת משימות בסביבת המרא"ה


 • Title: Yerushalmy, M. (2020). Math Mind- habits. University of Haifa, May 6th, 14:00-15:30

במבט אישי Math mind habits


 • Title: Touma, M. (2020). Modelling. University of Haifa, April 22th, 14:00-15:30

מידול

במפגש נדבר על הגדרות וממצאי מחקרים שונים ונתייחס לנושא המחקר שלי על מנת לקבל רעיונות/הערות/הארות בנושא.


 • Title: Harel, T. (2020). research suggestion. University of Haifa, April first, 14:00-15:30

עיקרי הצעת מחקר

במפגש זה אציג את הצעת המחקר העוסק בהוכחות בגיאומטריה לאחר ביצוע פעילויות שמכילות אבני בניין אפשריות של ההוכחה, את שיטת המחקר ואת הפעילויות לתלמידים.


 • Title: Olsher, S. (2020). Research results. University of Haifa, March 25th, 14:00-15:30

תוצאות מחקר בהתהוות המתבצע על תלמידי בי"ס יסודי


 • Title: Kadan, A. (2020). Fracture activities and filtering by parameters. University of Haifa, January 29th, 16:00-17:30

פעילויות שברים לכיתה ה' ומיון פילטרים לפי פרמטרים מסוימים


 • Title: Yerushalmy, M. Maymon, L. (2020). Symbolic manipulations and task filters. University of Haifa, January 22th, 16:00-17:30

מניפולציות סימבוליות ופילטרים למשימה


 • Title: Gilead, S. Bgdadi, Y. (2019). Build filters. University of Haifa, December 18th, 16:00-17:30

בניית פילטרים.

 • Title: Haj Yahya, A. (2019). The effect of students' experience in new design assignments on additional abilities that differ from building, identifying and sorting examples. University of Haifa, December 11th, 16:00-17:30

השפעת ההתנסות של תלמידים במטלות בעיצוב חדש על יכולות נוספות השונות מבנייה, זיהוי ומיון דוגמאות.

במפגש זה נתנסה בשתי פעילויות, נחווה אותם, נדבר על מערך מחקר חדש ונדון בדטה ראשונית.

 • Title: Gilead, S. Bgdadi, Y. (2019). New activities in STEP. University of Haifa, December 4th, 16:00-17:30

פעילויות חדשות במערכת המרא"ה

מזה זמן מה אנחנו עוסקות בפיתוחן של פעילויות חדשות במרא"ה בשני מישורים

א. פיתוח סדרה של פעילויות בנושא "שטחים"

ב. פיתוח סדרת פעילויות חקר בעיצוב חדש

במפגש תתנסו בפעילויות החדשות. נדון בהיבטים הקשורים לעיצובן ולתכנון המשובים שיקבלו מורים ותלמידים.

 • Title: Harel, R. (2019). Fruit of the firstborn. University of Haifa, November 27th, 16:00-17:30

פירות ביכורים (ביקורים)

כחלק ממחקר בו אנו מתמקדים במשובים הניתנים לתלמידים, ביוני האחרון ביקרתי אצל צוות המחקר של פרופ' דן חזן באוניברסיטת מרילנד. הביקור הוליד שלוש פעילויות המאפשרות מחקר משותף. במפגש אציג את הפעילות הראשונה אותה אנו מתכננים לבצע עם זוגות של תלמידים. רגע לפני הקפיצה למים ארצה שנתנסה בפעילות, נתבונן במשובים אותם יקבלו התלמידים ונדון בדרכי ניתוח אפשריים של הממצאים העתידיים.

 • Title: Sabag, L. (2019). The factors affecting pedagogical discretion of mathematics teachers in assessing inaccuracies in building common tangents for two circuits in a digital environment. University of Haifa, November 20th, 16:00-17:30

הגורמים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה בהערכה של אי דיוקים בבניית משיקים משותפים לשני מעגלים בסביבה דיגיטלית

מחקר זה עוסק בגורמים המשפיעים על שיקולי דעת מורי המתמטיקה בהערכת הישגי תלמידים, ואת ההבדלים הקיימים בין המורים בקבלת תשובות לא מדויקות בסיטואציות הוראתיות שונות (זמן מבחן, עבודה בכיתה, עבודת בית). מחקרים מראים שהבנת התלמידים והלמידה שלהם מושפעת מדרכי ההערכה של המורים והתפיסות שלהם. מטרת המחקר היא לבסס על סמך תוצאות אלו קריטריונים לבדיקת הערכת הישגי התלמידים בצורה אוטומטית. אחרי סקירת ספרות מעמיקה בנושא על הערכה, שיקולי דעת פדגוגי של מורים, ובניות גאומטריות לא מדויקות בחרנו בנושא מעגלים ומשיקים משותפים ביניהם לבחינת העמדות של המורים לגבי קריטריונים המשפיעים על קבלת תשובה מסוימת של תלמיד או דחייתה עבור משימת גרירה בסביבה דיגיטלית (STEP). המתודולוגיה שנבחרה למטרת המחקר היא שילוב בשיטת המחקר האיכותני עם הכמותי כדי לקבל תמונה רחבה על הנושא הנחקר.

בפגישה שלנו הולכים להציג את המשימה ולבקש מכם לפתור אותה, אחר כך נתן לכם דוגמאות לתשובות של תלמידים שקיבלנו מהפיילוט ונבקש מכם להעריך את התשובות האלה על סמך הידע שלכם כמורים, ובסוף נראה ביחד את המאפיינים של התשובות שהגענו להם ומה דעתכם על מאפיינים אלה.

 • Title: Khalaila, K. (2019). Factors affecting pedagogical judgment of mathematics teachers in assessing inaccuracies in sketches of parabolas in a digital environment. University of Haifa, November 13th, 16:00-17:30

הגורמים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה בהערכה של אי דיוקים בסקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית

עבודת מחקר זו בוחנת את הגורמים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי שמפעילים מורי מתמטיקה כשהם מעריכים את הישגי התלמידים בסקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית בסיטואציות הוראה-למידה שונות (במבחן, בעבודת כיתה, בשיעורי בית). עבודה זאת יכולה לסייע בקביעת קריטריונים להערכה אוטומטית של תשובות התלמידים בסביבת הערכה ממוחשבת דוגמת המרא''ה (הערכה מעצבת, רואים את התמונה). שאלת המחקר היא אילו גורמים משפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה כשהם מעריכים אי דיוקים בסקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית, וכיצד השפעה זאת באה לידי ביטוי בהערכה. לצורך המחקר נבחרו 62 מורי מתמטיקה משני המגדרים, המלמדים בשכבות גיל שונות בבתי ספר על יסודיים שונים. המורים נתבקשו למלא שאלון אנונימי שנועד לבדוק את תפיסותיהם באשר למטרתה של הערכת הישגי התלמידים, ואת האופן שבו העריכו 20 סקיצות של פונקציות ריבועיות. סקיצות אלה דימו תשובות של תלמידים שהתבקשו לשרטט סקיצות של פרבולות המקיימות תנאים שונים בסביבה דיגיטלית. בסקיצות הופיעו אי דיוקים מסוגים שונים. נוסף על כך נבדקו הבדלים בהערכת המורים את התשובות בסיטואציות הוראה-למידה שונות (בשיעורי בית, עבודת כיתה, בזמן מבחן). תשובות המורים נותחו סטטיסטית, ובעקבות זאת אותרו בתשובות התלמידים מאפיינים מתמטיים שונים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של המורה בבואו להעריך סקיצות של פרבולות. לאחר מכן בוצע ראיון עומק חצי מובנה עם חלק מהמורים שהשיבו על השאלון. בריאיון הסבירו המורים את הממצאים שבחלק הכמותי והעשירו אותם. הראיונות תומללו, קודדו ונותחו במגמה לאתר תֵּמות עיקריות בתחום השאלה הנחקרת. זיהינו מאפיינים בסקיצות של הפרבולות שהשפיעו על קבלת הסקיצה כתשובה נכונה, בצד מאפיינים שלא הייתה להם השפעה על כך. נוסף על כך זיהינו הבדלים משמעותיים בין אחוזי הקבלה של סקיצות אלו בסיטואציות הוראה-למידה שונות (שיעורי בית, עבודת כיתה, מבחן).

 • Title: Abdu, R. (2019). Designing a multi-cycle dialogue for tablet-based learning in the math classroom. University of Haifa, November 6th, 16:00-17:30

עיצוב דיאלוג רב-אופני ללמידה מבוססת טאבלט בכיתת המתמטיקה- ד"ר רותם עבדו, אוניברסיטת חיפה.

מדעני למידה בשנים האחרונות – ובייחוד אנשי הוראת המתמטיקה – מפתחים ומעריכים כלים ומשימות לטיפוח למידה רב-אופנית, מעוגנת גוף. אחת המגמות היא המחקר והפיתוח של "מאמנים מתמטיים": סוגה של אפליקציות מבוססת מסך מגע ללמידת חקר מעוגנת גוף של רעיונות מתמטיים כגון יחס, פרבולה או משפטי בסיס בטריגונומטריה. למידה בעזרת מאמן מתמטי היא תהליך מורכב של ניסוי ותעייה בו הילד לומד להזיז את גופו בצורה המתאימה לרעיונות מתמטי עד שהוא מגיע לכדי צורך להסביר את תנועתו במילים. כך נוצרת התאמה בין תנועות גופו לבין המושג המתמטי אותו הוא מיועד ללמוד. במחקרים עד כה תמך חוקר בתהליך למידה כזה, במעבדה, בהוראה אישית על ידי עידוד רפלקציה של התלמיד על אסטרטגיית הפתרון.

הנושא של עיצוב למידה מעוגנת גוף נמצא היום במקום שבו יש מספיק מידע תיאורטי על רווחי הלמידה הפוטנציאליים של למידה שכזו. אולם, מרבית העבודה האמפירית בנושא זה נעשתה עד כה במעבדות ולתאוריה חיבור רופף עם תכנית הלימודים והכיתה. כיצד נוכל להשתמש בידע שנצבר על עיצוב למידה מעוגנת גוף זה על מנת לטפח למידת מתמטיקה רב-אופנית במסגרות בכיתה? האתגר העיקרי שראינו לפנינו במעבר מהמעבדה לכיתה הוא מציאה של מנגנוני משוב שיחליפו את תשומת ליבו המוחלטת של חוקר מומחה במעבדה לתהליך למידה עצמאי של התלמיד. בחרנו לעשות זאת על ידי עיצוב תהליך למידה שיתופית אשר נועד להתגבר על המחסור במשוב על ידי החלפת המדריך / החוקרת עם משוב הניתן על ידי תלמידים עמיתים והטכנולוגיה. כך, תכננו סיטואציות למידה קבוצתיות ללמידה רב-אופנית של רעיונות מתמטיים, בכיתת מתמטיקה, על ידי שימוש בעקרונות ממחקר על חשיבה דיאלוגית ולמידה. שאלת המחקר שלנו הייתה: אילו גורמים מקדמים ואילו גורמים מעכבים דיאלוג רב-אופני בכיתת המתמטיקה?

במסגרת מחקר כיתה אשר התבצע בבית ספר יסודי באוטרכט שבהולנד השתתפו 12 תלמידים בכיתות ג-ד’ בשיעור אשר מבוסס בקווים כלליים על העיקרון העיצוב הדיאלוגי של "חשיבה לבד ואז חשיבה בזוג". תחילה, כל אחד מבני הזוג בתורו ניסה לפתור משימה מתמטית שייעודה לגרום ללומד להזיז את הידיים בצורה שתאפשר עיגון גופני של מושג היחס. לאחר מכן, כל אחד מבני הזוג ניסה לפתור את המשימה בעוד בן הזוג מעיר על עבודתו. לבסוף, ישבו התלמידים יחד על מנת לפתור את הבעיה יחד – כלומר, לחשוב יחד באופן רב-אופני. התמקדנו בניתוח שלנו בשתי אופניות: תנועה ודיבור.

עקבנו אחרי מהלך הלמידה של זוג תלמידים בנים על מנת להראות את ההתפתחות הרב-אופנית של המושג המתמטי "יחס". העבודה העצמאית של התלמידים תחילה יצרה הזדמנות עבורם לפתח שני קולות ייחודיים ושונים ביחס לתנועה הנדרשת על מנת לפתור את הבעיה שלפניהם. כאשר כל אחד מהתלמידים נדרש להעיר על התנועות של חברו, הראה כל אחד מהם התפתחות הדיבור על מושג היחס תוך ניסיון להבין את הרעיון של חברו. דיאלוג לא יכול היה להתפתח בשלב זה עקב הקושי במענה למשימת התנועה. אבל כאשר נדרשו לנוע יחד, התלמידים השתמשו בדיבור על מנת (1) לתאם בין התנועות שלהם, וגם (2) להרהר ולנסח חוקיות לתנועה ביניהם. אז, כאשר השיח והתנועה הפכו מתואמים נוצרה הלמידה רב-אופנית של מושג היחס.

 • Title: Maymon, L. (2019). Transferring research tasks and conducting feedback and reflecting on them prior to the commencement of the study. University of Haifa, October 30, 16:00-17:30

העברת המשימות במחקר ועריכת משוב ורפלקציה עליהם לקראת התחלת המחקר- לבנת מיימון, אוניברסיטת חיפה.

נושא המחקר הוא: "מרחב דוגמאות אישי כמרמז על השפעת סוג המשוב הניתן לתלמיד על ידי מערכת הערכה אוטומטית"

במפגש תעזרו לי להחליט האם המשימות והפילטרים טובים ותתנו לי הערות לתיקון.

 • Title: Abu Raiya, K. (2019). Differences in teachers' attention to characteristics of Parabola's sketches in class at manual vs automated analysis. University of Haifa, June 12th, 16:00-17:30

הבדלים בהתייחסותם של מורים אל מאפייני סקיצות של פרבולות בכיתה בניתוח אוטומטי לעומת ידני - חולוד אבו ריא, אוניברסיטת חיפה

במפגש קבוצה חולוד הציגה את המחקר שלה ואת פרקי המחקר, המתעסק בתפקיד המותהרה בניהול דיון בכי המבוסס על מבחר גדול של תשובות תלמידים. התקיים דיון שבו המשתתפים התייחסו למספר נקודות- שיקולי הדעת של המורה בבחירת תשובות התלמידים אליהן היא התייחסה במהלך הדיון הכיתתי בשני מצבים, וכאשר המורה מנתח בעצמו את תשובות התלמידים לבין מצב בו התשובות מנותחות באופן אוטומטי.

 • Title: Harel, R. (2019). Students' uses of online personal elaborated feedback. University of Haifa, May 15th, 16:00-17:30

תלמידים מפלטרים: כיצד והאם נעזרים תלמידים במשוב האוטומטי הניתן להם במערכת המרא"ה על מנת להתקדם בתהליכי ניסוח השערות? – ד"ר רז הראל, אוניברסיטת חיפה

במפגש הקרוב ארצה להציג דילמות מתודולוגיות העולות ממצאי המחקר אותו אני מבצע. המחקר בוחן האם וכיצד נעזרים התלמידים במשוב האוטומטי המופק במערכת המרא"ה, בכדי להתקדם בתהליכי השערות והצדקות. בשלב זה מתרכז המחקר בתהליכי ניסוח ההשערות. תהליכי ניסוח ההשערות הם התהליכים בהם מעלים התלמידים מספר השערות ולבסוף בוחרים ומנסחים את ההשערה אותה יצדיקו

במהלך המפגש אציג מקרי חקר ובעזרתם ארצה לדון בשאלות כגון: מה ניתן ללמוד ממרחב הדוגמאות האישי של התלמידים על תהליכי השערותיהם? כיצד ניתן לעקוב אחר תהליכי ניסוח ההשערות בעזרת הכלים שמספקת עבורנו מערכת המרא"ה? כיצד (והאם) ניתן להעיד כי שינויים בתהליכי ההשערות נגרמו כתוצאה משימוש התלמידים במשובים האוטומטיים? ועוד

 • Title: Lanyi, G. (2019). It is interesting to note: How not to write an article. University of Haifa, May 1th, 15:00-17:00

We will cover three topics:

1. English grammar vs. usage. We will find out that difficulties in English are generally not caused by grammar, which is relatively simple, but by usage, which can be difficult to master for non-native speakers. You can quickly look over the questions and answers on this site, http://esl.fis.edu/grammar/easy/usage.htm, to get an idea of problems of usage in English.

2. Telling your story. We will discuss why well written articles always tell a good story, using real, concrete words.

3. Things to avoid at all cost. The quickest and easiest way to improve your manuscripts, before even learning how to write well, is simply to avoid certain practices. We’ll look at some of these. (Hint: “It is interesting to note” is one of them.)

 • Title: Shalata, M. (2019). The role of teacher in collaborative learning in an use of command system: Formulation and task creation. University of Haifa, April 10th, 16:00-17:30

תפקיד המורה בלמידה שיתופית בשימוש במערכת ציוות אוטומטית: גיבוש ויצירת המשימה – מוחמד שלאטה, אוניברסיטת חיפה.

מטרת המפגש הייתה לבדוק התאמת המשימה שמוחמד בחר למטרת המחקר, על ידי כך שבמהלך המפגש הוא נתן את המשימה לקבוצת המחקר והם פתרו אותה. בנוסף לכך הוא התייעץ עם הקבוצה לגבי שלבי המתודולוגיה שלו.

 • Title: Berger, R. (2019). Designing a "Learning Environment" by the teacher in the "Digital Age"- The pedagogical and didactic considerations for selecting resources and activities that promote methods of teaching and advancing students' achievements. University of Haifa, April 3th, 16:00-17:30

עיצוב "סביבת למידה" על ידי המורה בעידן הדיגיטלי – השיקולים הפדגוגים והדידקטיים לבחירת משאבים ופעילויות המקדמים את דרכי הוראה וקידום הישגי התלמידים – רותי ברגר, אוניברסיטת חיפה.

מורים למתמטיקה ברוב הארצות עדיין מתכננים פעילויות למידה מתוך ספרי הלימוד שמאושרים על ידי משרד החינוך ותואמים את תכנית הלימודים. הספרים כיום מסודרים לפי סדר לינארי המסודר לפי רצף "יחידות הוראה", כדי להשלים את הנלמד הם משתמשים במשאבים/פעילויות נוספות ללמידה, בד"כ כאלה הזמינים באינטרנט. המורים למעשה, מעצבים להם סביבת לימודים להוראה של יחידות הוראה. עם הופעתם של ספרי הלימוד הדיגיטליים, והדרישה לשילוב פעילויות וטכנולוגיה בהוראה ועל מנת ליצור שינוי/ שיפור, בהוראה ובהישגי התלמידים, המורים מוצאים את עצמם מחפשים פעילויות ממעניינות וחדשות במרשתת והיא מוצפת בפעילויות מגוונות חלקן טובות מאד וחלקן לא.

במחקרי אני רוצה לחקור את שיקולי הדעת של המורה בתהליך בבחירת המשאבים והפעילויות במהלך בניית הסביבה הלימודית. לשם כך אני אשתמש בתוסף שנבנה על ידי מיכל ירושלמי ושי אולשר. שמטרתו תיוג משאבים ופעילויות ויצירת מאגר של מטא נתונים. לצד כלי המיפוי – לוח המחוונים שבו המורה יכול לעשות סינון ולבחור את המשאבים והפעילויות שברצונו לצרף לסביבת הלמידה שיצר. כך אוכל לאפיין שיקולי דעת של מורים על פי סוג הבחירה וזה יכול להיות אחד הכלים בבניית משאבי למידה ופיתוח מקצועי, שיבנה לפי שיקולים שנבחרו על ידי מורים שיפור או שינוי, דפוסי החלטות של מורים.

במפגש הקרוב, אציג את הכלי בו תייגתי משאבים וחומרי למידה, משלושה ספרי לימוד ונתנסה בכלי שמבוסס על התוסף.

 • Title: Kadan, A. (2019). Teachers' perceptions of feedback in online assessment environment as a tool to promote differential learning. University of Haifa, March 27th, 16:00-17:30

תפיסות המורים למשוב ממוחשב ככלי דיפרנציאלי לקידום למידה - אמל קעדאן, אוניברסיטת חיפה

חוקרים טוענים כי איכות האינטראקציה בין מורה לתלמיד בכיתה נקבעת על ידי המשוב הניתן לתלמידים ולא על ידי השאלה הנשאלת. בנוסף, מורים מאמינים כי המשוב שהם נותנים לתלמידיהם עוזר בקידום הלמידה שלהם. וזה משום שהמורה יכול לראות את הלמידה דרך עיני התלמידים שלו, דבר אשר הופך אותו למיומן יותר בניהול מעקב אחר קשיים של תלמידיו והערכת רמת ההבנה וההתקדמות שלהם ואז לתת משוב מועיל בהתאם (2007 ,Timperley & Hettie). גון האטי (2007) מצא כי למשוב הייתה השפעה רבה יותר על הישגי התלמידים מאשר לכל אסטרטגיות הוראה אחרות. במאמר שלו הוא טען שהנוסחה למתן משוב יעיל לתלמידים על המורה היא לקחת בחשבון שני דברים: אופי המשימה והיכולת והניסיון של התלמיד.

מחקרם של (2006) Glover and Brown מראה כי על מנת שהמשוב יעוצב בצורה יעילה הוא צריך לכלול לא רק זיהוי מצבו הנוכחי של התלמיד בכדי להגיע למצב רצוי, אלא גם לספק את המידע המתאים עבור התלמיד הספציפי שמאפשר לו לצמצם את הפער. העדר של מידע מותאם פירושו כי המשוב אינו יכול לסייע לתלמיד בצמצום הפער. הם דברו על מספר דברים שצריכים המורים לקחת בחשבון בעת נתינת המשוב, למשל התזמון של המשוב, כמות המשובים שיקבל התלמיד, סוג המשוב ועוד. במחקרם של (2008) Bevan, Badge, Cann, Willmott and Scott הדגישו כי משוב משפיע בצורה וביעילות שונה בשל הבדלים באופן שבו התלמידים מבינים את אותו משוב. השוני בניצול המשוב יכול לנבוע מכמה סיבות: חלק מהתלמידים מחפשים רק את הנכונות או אי הנכונות במשוב, חלק אחר מתייחסים למשוב רק אם התוצאה הייתה שונה מהצפיות שלהם ואחרים לא מתייחסים למשוב כי הם לא מבינים את הפוטנציאל הטעון במשוב בשיפור וקידום הלמידה שלהם. בגלל השוני ביכולות ובתפיסות של המשוב, מורים צריכים ללמד בהוראה דיפרנציאלית אשר עיקריה הם הערכה מעצבת מתמדת של ביצוע ההבנה, החוזקות, הצרכים ותחומי העניין, וכן זיהוי צרכים ייחודיים כמו זיהוי של רמת מומחיות וניסיון בקרב התלמידים כדי לתת מענה מותאם לשונות בקרב התלמידים בכיתה. היעדים הלימודיים צריכים להתאים לידע המוקדם ולמאפייני הלמידה של כל אחד מהתלמידים או של קבוצות התלמידים השונות. המשימות צריכות להתאים ליעדי הלמידה ולתחומי העניין של התלמידים ולהיות בנויות כך שיאפשרו לתלמידים לעבוד בקצב שלהם. תמיכת המורה בלמידה מתבצעת באמצעות מתן משוב מעצב או עידוד התלמידים למתן משוב עצמי על תהליך הלמידה שלהם (Pashler, McDaniel, Rohrer & Bjork, 2008).

במפגש אני אציג חומר ספרותי בנושא זה ותוצאות של פיילוט שעשיתי. לבסוף נדון במיקוד של שאלות המחקר ושאלות המשוב.

 • Title: Haj Yahya, A. (2019). Effects of Pre-Service Teachers' Experiences as Students with Digital Formative Assessment Activities in Mathematics. University of Haifa, March 13th, 16:00-17:30

השפעת ההתנסות של פרחי הוראה במשימות מתמטיות כתלמידים במערכת המרא"ה – ד"ר איחסאן חג' יחיא, אוניברסיטת חיפה

בתחילת המפגש אדבר על תוצאות של המחקר שעשינו, אדבר על המוטיבציה למחקר, כלי המחקר (עיצוב האפלטים והמשימות) וממצאי המחקר. אחר כך, אדבר על מוטיבציה למחקר אחר אשר מטרתו לבדוק איך משימות גיאומטריות מסוימות יכולות לעזור לתלמידים לבנות הוכחה מתמטית. אספר על המתדולוגיה המוצעת, אתן את האפלטים במשימות אשר מעוצבות בצורה חדשה ואבקש מכם לעזור לי בעיצוב כתיבת המשימות

 • Title: Nagari-Haddif, G. (2019). Styles of solving assessment e-tasks. University of Haifa, March 6th, 16:00-17:30

סגנונות פיתרון של משימות הערכה ממוחשבות – גלית נגרי-חדיף, אוניברסיטת חיפה

במפגש הקרוב נרצה להציג חלק מעבודת הדוקטורט שלי בהנחיית פרופ' מיכל ירושלמי ועוסק בסוגיות עיצוב משימות ממוחשבות בחדו"א לתלמידי תיכון. במסגרת המחקר עקבנו אחרי תהליך הפיתרון של תשעה תלמידים וראינו "התנהגויות" שונות שראויות להתייחסות, כגון: העדפת ייצוג מסויים (סימבולי, נומרי, סקיצה), למידה ואי למידה מתוך התנסות, התייחסות למשימה ממוחשבת כנייר ועיפרון ועוד. במהלך המפגש הקרוב נציג דוגמאות מהמחקר ונעלה שאלות, כגון: מהו "סגנון", האם יש סגנון נכון? האם "טעויות" של תלמידים מעידות על סגנונות שלהם או להיפך? מה הקשר בין סגנון לנכונות ואי נכונות של פיתרון? בין סגנון לידע? האם סגנון הוא תלוי משימה? תלוי תלמיד? האם סגנון הוא אישי וחייב להיות קבוע לאורך כל תהליך הפיתרון של תלמיד? האם זה משנה? האם נכון "לתייג" לתלמיד סגנון מסויים? האם ניתן לשנות סגנון? לחנך לסגנונות?

 • Title: Abdu, R. (2019). The automated match-maker: How teachers group using STEP data?. University of Haifa, February 27th, 16:00-17:30

The purpose if this meeting is to present the current status of my research, looking forward to the next steps. First, we will discuss the problematic dichotomy between homogeneous and heterogeneous grouping, and propose a midway: complementarity-based grouping. Then, I will present results from a pilot study in which postgraduate students in mathematics education paired students based on their answer to a STEP task. After that I will present some of our conclusions from this study and some directions to the future of my work in this context, then we will allocate to three interest groups. Group A will engage in thinking of the realization of ab algorithm for complementary pairing of n students based on m dimensions. Group B will discuss expected pros and cons for each type of grouping approach. Group C will think of possible opportunities and challenges in implementing such an approach in the mathematical classroom.

השדכן האוטומטי: כיצד מצוותים מורים על סמך נתוני המרא"ה? – ד"ר רותם עבדו, אוניברסיטת חיפה

מטרת המפגש היא להציג את הסטטוס הנוכחי של המחקר שלי, עם מבט אל הצעדים הבאים. תחילה נדבר על הבעייתיות בדיכוטומיה בין ציוות הומוגני לעומת הטרוגני, ונציע גישת ביניים: ציוות משלים. לאחר מכן אציג תוצאות מתוך מחקר פיילוט ובו סטודנטים לתואר שני בחינוך מתמטי ציוותו זוגות תלמידים על סמך התשובות שלהם למשימה במערכת המרא"ה. אחרי שאציג מספר מסקנות שלנו מניסוי זה ומספר כיוונים לעתיד העבודה שלי במסגרת זו, נתחלק לשלוש קבוצות ענין. הקבוצה הראשונה תתחיל את המחשבות הראשוניות על אלגוריתם חכם, פרוצדורה, לציוות משלים של n תלמידים על סמך ממדים. הקבוצה השנייה תדון ביתרונות והחסרונות הצפויים של כל אחת משיטות הציוות. הקבוצה השלישית תחשוב על קשיים אפשריים והזדמנויות צפויות בפני מורים אשר מעוניינים לשלב גישה זו בכיתת המתמטיקה

 • Title: Bagdadi, J. (2019). Students choose data in practice exercises with formative assessment technology. University of Haifa, January 16th, 14:00-15:30

A basic assumption is that practice is done with tasks (algebra and functions) that are directed to one single answer to practice some skill (technique). The use of technology is known to facilitate the automatic creation of libraries of exercises and thus provides a greater amount of means for practice. Electronic exercises generators have been used for years to prepare dynamic practice pages. The numerical values of exercises on these pages are parameters obtained with limited randomness. Practice task designers define numeric values that belong to predefined number types. And what about the student? What can be the effect of randomness when a student can choose the numerical values of parameters as task data? What will be the considerations of students to choose? And what can we learn in order to improve teaching from the analysis of these choices on the abilities and difficulties in class?

In the meeting, we present a research project in which the tasks in the STEP system are designed according to the principle of randomness that invites students to control the selection of data for the task.

תלמידים בוחרים נתונים במשימות תרגול בטכנולוגיה של הערכה מעצבת – יוליה בגדדי, אוניברסיטת חיפה

הנחה בסיסית היא שתרגול נעשה עם משימות (באלגברה ופונקציות) שמכוונות לתשובה אחת ויחידה כדי לתרגל מיומנות (טכניקה) מסוימות. השימוש בטכנולוגיה ידוע כמאפשר יצירה אוטומטית של ספריות של תרגילים וכך מספק כמות רבה יותר של אמצעים לתרגול. מחוללי תרגילים אלקטרוניים משמשים כבר שנים להכנת דפי תרגול דינמיים. הערכים המספריים של תרגילים בדפים אלה הם פרמטרים המתקבלים באקראיות מוגבלת. מעצבי משימות התרגול מגדירים ערכים מספריים השייכים לסוגי מספרים שהוגדרו מראש.

ומה על התלמיד? מה יכולה להיות השפעת האקראיות כאשר ניתן לתלמיד לבחור את הערכים המספריים של פרמטרים כנתוני משימה? מה יהיו השיקולים של תלמידים לבחירה? ומה נוכל ללמוד לצורך שיפור ההוראה מניתוח הבחירות הללו על היכולות והקשיים בכתה? בפגישה נציג מחקר בו עוצבו משימות במערכת המרא"ה לפי עקרון אקראיות שמזמנות לתלמידים שליטה בבחירת נתונים למשימה.

 • Title: Olsher, S. and Weizman, A. (2019). Conditions library and testing interface for the construction of filters. University of Haifa, January 9th, 14:00-15:30

In this meeting Shai Olsher and Arik Weizman will present the conditions library that currently exists on the STEP platform. The conditions library includes documentation and examples of existing conditions in order to enable the construction of future filters that will be used in task design. During the meeting we will experience the environment and discuss the filter template interface as well as new filters required and the way they are presented in the library.

ספריית תנאים וממשק בדיקות להרכבת תבניות פילטרים – ד"ר שי אולשר ואריק ויצמן, אוניברסיטת חיפה

במפגש יציגו שי אולשר ואריק ויצמן את ספריית התנאים הקיימים בסביבת המרא"ה. ספריית התנאים כוללת תיעוד ודוגמאות של התנאים הקיימים וזאת על מנת לאפשר יצירת תבניות לפילטרים בעתיד אשר ישמשו לעיצוב משימות. במפגש נתנסה בסביבה וננהל דיון על ממשק תבניות הפילטרים כמו גם על פילטרים נחוצים וצורת ההצגה שלהם בספריה.

 • Title: Gotvske, R. (2019). How guided inquiry with technological support in its model based assessment with STEP may effect on the low achieving student's ability in math heterogeneous class?. University of Haifa, January 2th, 14:00-15:30

כיצד למידה פעילה עם תמיכה טכנולוגית בהערכה מבוססת הדוגמאות שלה בהמרא"ה עשויה להשפיע על יכולת המשיג פחות בשיעורי מתמטיקה בכיתה ההטרוגנית? - רחל גוטובסקי, אוניברסיטת חיפה

במפגש זה רחל גוטובסקי הציגה את הצעת המחקר שלה. שאלת המחקר שלה מתייחסת לקשר בין יכולת תלמידים משיגים פחות לבין למידה פעילה במערכת. ברקע התיאורטי היא התיחסה לתוצרים מתמטיים פורמליים ולא פורמליים (בייחוד ללא פורמלי) האם תוצרים אלו מקבלים טיפול ראוי שיכול לקדם בכיתת מתמטיקה (מתוך המאמר של ד"ר קרסטני ושותפיה)? כמו כן היא התייחסה למאמרים של פרופ' מיכל ירושלמי בנושא תלמידים משיגים פחות ומשוב ומאמרים נוספים בנושא המשוב ועוד

 • Title: Maymon, L. (2018). Personal feedback for each student in STEP and what the student learn from it?. University of Haifa, December 26th, 14:00-15:30

משוב אישי של כל תלמיד דרך מערכת המרא"ה ומה הילד לומד ממנו? – לבנת מימון, אוניברסיטת חיפה

במפגש זה לבנת מימון הציגה את סקירת הספרות שלה עבור הנושא, את עבודות התלמידים בפיילוט שהיא התחילה בכיתה י' בנושאים שונים וקיימה דיון על מנת לשמוע חוות דעת והצעות לאן ממשיכים מכאן.

 • Title: Kadan, A. (2018). The role of technology (ASSISTment and Geogebra) supports formative assessment for the promotion of learning and teaching. University of Haifa, December 19th, 14:00-15:30

תפקידה של טכנולוגיה (ASSISTment ו- GeoGebra ) כתומכת הערכה מעצבת לקידום למידה והוראה – אמל קעדאן, אוניברסיטת חיפה

במחקרה, פיתחה אמל קעדאן פעילויות בעזרת שני כלים טכנולוגיים ASSISTment ו- Geogebra. כאשר הכלי הראשון מתאפיין בבניית משימות אשר מתבססות על הערכה מעצבת (שכוללת משוב מעצב) והכלי השני מאפשר סביבה אינטראקטיבית. למחקר שלה יש כמה מטרות, אחת המטרות היא לבדוק את תפקידה של הטכנולוגיה כתומכת הערכה מעצבת; מטרה שנייה, היא לבדוק את השפעתו של "משוב מעצב" בפעילויות של הערכה שנבנו בסביבת ה- ASSISTment בשילוב עם ה- Geogebra על הישגיהם של תלמידי כיתה ו' ועל הבנתם לנושא שטח המשולש, ואחר כך גם השפעתו על הובלת השיח המתמטי בין זוגות תלמידים, כאשר בכל זוג יש תלמיד אשר עבד על משימות עם משוב מעצב ותלמיד שני אשר עבד על משימות עם משוב שיפוטי.

בסדנה אמל הציגה את המחקר שעשתה, מטרתו, שאלותיו, ההתלבטויות והשיקולים אשר נלקחו בחשבון בעת בניית המשימות והממצאים. אחר כך התנסו המשתתפים באחת המשימות של המחקר אשר חוו התלמידים בקבוצה אשר קיבלה משימות עם משוב מעצב בעת הניסוי וערכו דיון.

 • Title: Poper, P. (2018). Automatic formative assessment: What can be learned from examples of dynamic diagrams of quadrilaterals?. University of Haifa, December 12th, 14:00-15:30

הערכה מעצבת אוטומטית- מה ניתן ללמוד מסרטוטים דינמיים של מרובעים – פורת פופר, אוניברסיטת חיפה

המחקר של פורת פופר בוחן שימוש בהערכה מעצבת אוטומטית של דוגמאות שתלמידים יוצרים בסביבה ממוחשבת של סרטוטים דינמיים בנושא מרובעים

בחלק הראשון עסקו המשתתפים במרכיבים העיקריים של יחידת הוראה המיועדת להערכה מעצבת אוטומטית, ודנו כיצד ניתן לעורר הראיות המעידות על תפיסות שונות וכיצד ניתן להעריך זאת באופן אוטומטי. בחלק השני עסקו המשתתפים בדו"ח לתלמיד ולמורה. עיצוב משימות המיועדות להערכה אוטומטית כולל גם כתיבת מאפיינים למשימות, מאפיינים אלו מוצגים כדו"ח לתלמיד ולמורה. בנוסף הם התנסו במשימות שעושות שימוש בדו"ח לתלמיד כחלק מהמשימה, ודנו מה ניתן ללמוד וכיצד ניתן לשכלל דוחות אלו

 • Title: Harel, R. (2018). Online personal elaborated feedback from the students' point of view. University of Haifa, December 5th, 14:00-15:30

משובים אישיים מפורטים ומתקושבים (Personal elaborated feedback) במערכת המרא"ה מנקודת מבטם של תלמידי תיכון – ד"ר רז הראל, אוניברסיטת חיפה

מערכת המרא"ה המאפשרת קבלת משוב אישי מפורט ומתוקשב על עבודתו של התלמיד עם משימה מתוקשבת עוזרת ומעמיקה את עבודת המורים. שאלה רלוונטית היא: האם ובאיזה אופן עושים התלמידים שימוש במשובים האישיים על עבודתם במהלך הלמידה? במחקר שנמצא בראשיתו אני בוחן שאלה זאת. תהלכי הלמידה בהם מתמקד המחקר הם תהליכי השערות והצדקות

במפגש הוצג המחקר המתהווה. בתחילת המפגש הוצגה ספרות מחקר רלוונטית, המחקר המתגבש וממצאים ראשוניים. בחלקו האחרון של המפגש התקיים דיון סביב נושא המחקר, ביכורי ממצאיו וכיווניו האפשריים

 • Title: Ayoob, H. (2018). Online Formative Assessment during teaching sequences in elementary school geometry. University of Haifa, November 21th, 14:00-15:30

הערכה מעצבת ממוחשבת במהלך רצפי הוראה בגיאומטריה בבית ספר יסודי – חסן איוב, אוניברסיטת חיפה

מטרת המחקר של חסן איוב היא לבחון את רמת האפקטיביות של כלי הערכה מעצבת ממוחשבת עבור מורים בבית הספר היסודי, בנושאים והיבטים בגיאומטריה הנלמדת על פי תכנית הלימודי

במפגש התנסו המשתתפים במשימות הקשורות לנושא הגובה בבית הספר היסודי לפי ההיבטים השונים בתוכנית הלימודים. לבסוף הועלו הצעות, הערות והארות לשיפור

 • Title: Khalaila, K. (2018). The factors influencing pedagogical discretion of mathematics teachers when evaluating inaccuracies of parabolic sketches in a digital environment. University of Haifa, November 14th, 14:00-15:30

הגורמים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה בהערכה של אי דיוקים בסקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית - כאותר ח'לאילה, אוניברסיטת חיפה

בעבודת מחקר שלה כאותר תבדוק את הגורמים המשפיעים על שיקול הדעת הפדגוגי של מורי המתמטיקה בהערכת הישגי התלמידים בסקיצות של פרבולות בסביבה דיגיטלית בסיטואציות הוראתיות שונות (בזמן מבחן, בעבודת כיתה, בשיעורי בית). לקראת שלב איסוף הנתונים, היא הציגה בפני הקבוצה את כלי המחקר: סקר. במסגרת המפגש הוזמנו המשתתפים להתנסות בסקר בצורה מקוונת ועל נייר ועפרון, ויחד בחנו את הדרך הטובה ביותר לבצע את איסוף הנתונים

 • Title: Olsher, S. (2018). Teachers describing repositories and teaching sequences of learning objects - data analysis workshop. University of Haifa, November 7th, 14:00-15:30

מורים מתארים חומרי לימוד ורצפי הוראה: סדנת ניתוח נתונים - ד"ר שי אולשר, אוניברסיטת חיפה

לקראת עבודת איסוף וניתוח הנתונים של רבים מחברי הצוות, ניפגשנו לסדנת הדגמה של עבודה משותפת על ניתוח ותיקוף נתונים. במסגרת הסדנה הציג שי נתונים שונים, אותם הוא מעוניין לנתח לפי מסגרת מסויימת, וביחד ניתחנו ודנו כדי להגיע להסכמות

 • Title: Gotvske, R. (2018). Teaching students with low achievements in a heterogeneous 7th grade class. University of Haifa, October 24th, 14:00-15:30

הוראת מתמטיקה בכיתה ז': כיתה הטרוגנית – רחל גוטובסקי, אוניברסיטת חיפה

בפרזנטציה ניסינו להתייחס למספר שאלות: מדוע בוחרים במדינת ישראל ללמד בכיתות הטרוגניות? האם כיתה הטרוגנית זו הכיתה האידאלית? האם כל התלמידים בה, ממשים את הפוטנציאל? איך התלמידים בכיתה ההטרוגנית תופסים את עצמם ביחס למושגי הצלחה/כשלון במתמטיקה? האם ללימודי מתמטיקה בהקבצות יש השפעה על הישגי התלמידים? האם נועיל לתלמידים בעלי ההישגים הגבוהים/הנמוכים ביותר אם נוציא אותם לכיתה/הקבצה נפרדת? מהם המאפיינים של התלמידים בעלי ההישגים הנמוכים/הגבוהים? כיצד ניתן להשתמש במערכת המרא"ה כדי לתת מענה דידקטי להתמודדות עם קבוצת הלומדים בכיתה ההטרוגנית

 • Title: Abdu, R. (2018). The Automatic Pairing-Maker: Technological Manifestations of Pairing Methods by Teachers. University of Haifa, October 17th, 14:00-15:30

How can we use STEP as a pedagogical tool to nurture group learning? This question is the center of the research I am about to conduct in the context of our research center. The research will focus on using STEP data, on students' personal example space per a certain problem, in order to pair students with complementary personal example spaces; on the effects of different pairing approaches on the development of students' personal example space; and on practices enacted by teachers to support the group learning.

This meeting will start with a short pairing-based activity to probe and enhance the participants' personal example spaces of "pairing-methods". I will continue with a literature review in which I will: (a) presentation relevant literature on group learning; (b) review literature on pairing methods; (c) present several technological systems that support pairing, and discuss how they are related to research on pairing. The meeting will end with an open discussion to deepen and widen our ideas on pairing and how it could be manifested in STEP-based pedagogy.

השדכן האוטומאטי: מופעים טכנולוגיים של שיטות ציוות של מורים – ד"ר רותם עבדו, אוניברסיטת חיפה

כיצד ניתן להשתמש במערכת מרא"ה ככלי פדגוגי המטפח למידה שיתופית? שאלה זאת עומדת במרכזו של המחקר אותו אני מתעתד לערוך במסגרת המרכז. המחקר יתמקד בשימוש בנתוני מרא"ה לגבי מר הדוגמאות האישי של הלומדים במשימה נתונה, על מנת לצוות תלמידים בעלי מרחבי דוגמאות אישיים משלימים; בהשפעה של שיטות צוות שונות על מרחב הדוגמאות האישי של התלמידים; ובפרקטיקות בהן נוקטים מורים כדי לסייע לתהליך הלמידה השיתופית

בחלקו הראשון של המפגש נערוך פעילות קצרה, מבוססת ציוות, על מנת לדגום ולהרחיב את מרחב הדוגמאות האישי של המשתתפים במפגש לגבי "שיטות ציוות". אמשיך עם סקירת ספרות בה: (א) אציג ספרות רלוונטית על למידה שיתופית; (ב) אסקור את הספרות על שיטות זיווג; (ג) אציג מספר כלים טכנולוגיים לסיוע בציוות ואנתח אותם לאור הספרות על שיטות הזיווג האמורות. בסיומו של המפגש נערוך דיון על מנת להרחיב ולהעמיק את מחשבתנו לגבי ציוות, וכיצד יוכל להתגלם בפדגוגיה המבוססת על מערכת מרא"ה.

 • Title: Ayoob, H. (2018). Assessment tasks for the altitude in geometry according to the six basic aspects of the fifth-grade curriculum. University of Haifa, June 13th, 10:30-12:00


 • Title: Luz, Y. (2017). Adaptive assessment and Feedback. University of Haifa, November 22th, 10:30-12:00

Introducing an adaptive design pattern for assessing geometry inquiry processes, such as: empiric generalization, conjecturing, validating, justifying or refuting, generalization by relaxing conditions.

The design pattern is based on a geometrical universal theorem of the form: 'if D then P', where D is the domain of the theorem and P is the property of the theorem. The design pattern includes the following starting stages that are common to all participants: a game based experimentation based on Hintikka logic games followed by a generalization of both D and P. The following stages are adaptive and include: D and P terms and concepts understanding assessment, theorem conjecturing assessment, validation by generating counter examples and supporting examples and generalization by relaxing conditions. Feedback is provided through a table of the conditions of D and P, where each table rubric includes the answers / diagrams of the student.


 • Title: Yerushalmy, M. (2017). Task-Design-Patters: The challenge and the centrality to design Evidence Based Assessment. University of Haifa, November 15th, 10:30-12:00

Validity and reliability are central concepts of any assessment method as any claim regarding student's knowledge, ability, skills should be measured according to clear and solid measures. Most of the online automatic assessment platforms assume apriori a student model (which is often mirror expert knowledge) and the claims about the student's performance are done by comparing performance to the model. The STEP platform doesn't assume a student's model and we will have to find ways to describe and argue why does STEP is an Evidence-Based-Assessment system. I would argue that the Task design is the central one for that matter and we will use Robert Mislevy Task-Design-Pattern framework to observe and argue about STEP reliability.


 • Title: Bagdadi, J. (2017). Assessment tasks related to linear and quadratic function. University of Haifa, November 8th, 10:30-12:00

She is working on a project to convert tasks from the VisualMath e-textbook for evaluation tasks in the Step system. At this stage she transferred tasks that are exercises on the subject of linear function and quadratic function. She transferred the activity to eighth grade students (exercises 2 and 5) who are at the beginning of learning a linear function. Julia and Rachel made filters on these missions. At the meeting they examined the data received.


 • Title: Poper, P. (2017). Characterization of Examples: A tool for online analysis of elementary students` classifications of quadrilaterals. University of Haifa, October 25th, 10:30-12:00

In the preliminary experiment, verbal explanations were a significant part of diagnosing the student's perception and I wonder how these concepts can be effectively diagnosed without the use of verbal explanations. In this study the main tool analyzing the examples space of the student. I conjecture that this space can indicate the knowledge and perceptions that the student has but doesn't point on knowledge which the student lacks. Our goal as researchers is to reduce the lack of clarity.

At the meeting we will work on data samples that demonstrate the expected submissions, characterize it and analyze the automatic analysis of STEP.


 • Title: Hess-Green, R. (2017). Task design workshop for assessment. University of Haifa, June 28th, 14:30-16:00

This session concentrated in task design for assessment, in STEP platform, we talked about the characteristics of task design for assessment. In addition, we have experienced in task design in groups, and in task improving for assessment.


 • Title: Kadan, A. (2017). The role of technology (ASSISTMENT and GeoGebra) supports formative assessment for the promotion of teaching and learning. University of Haifa, June 21th, 14:30-16:00

At the beginning of the meeting Amal presented the subject of her research and the research question: what is the role of technology (ASSISTMENT and GeoGebra) supports formative assessment for the promotion of teaching and learning.

To understand the research questions, she let the meeting participants experience one of the ASSISTment as a students (by the tasks that she built in the study) and as a teachers (by building new tasks in the ASSISTment). And there was a discussion about how to use the the immediate feedback that they had from the ASSISTment. In the end, there was a summary of the study, and she received comments that greatly helped him in her research progress.


 • Title: Izhak, S. (2017). How might a sequential and non- sequential mathematics similar tasks effect on students’ knowledge evaluation, using automated system for formative assessment. University of Haifa, June 14th, 14:30-16:00

During the meeting Shlomi presented a research proposal of how might a sequential and non- sequential mathematics similar tasks effect on students’ knowledge evaluation, using the platform of the STEP system. He focused on construction tasks, based on the principle of submitting an example. He tried to compare between two types of activities to assess students' knowledge. The first activity included a linear collection of sequential tasks that their difficulty level increases as the student progress. The second activity included a collection of non-sequential tasks that are similar to those on the first activity and can be solved in an order according to the student decision. The main question was how the tasks should be presented, in order to get additional and valuable information regarding the student’s knowledge during the assessment process.


 • Title: Ayoob, H. (2017). Online assessment environment to identify conceptions, misconceptions about the relationship between area and perimeter. University of Haifa, June 7th, 12:30-14:00

At the beginning of the meeting Hassan presented the subject of his research and the research questions: How can using an interactive diagram to change polygon shapes can detect conceptions and misconceptions related to area and perimeter? And what is the connection between the image which is given by the STEP system to all the construction tasks and the ability of the students, as estimated by the Van Hila test?

To understand the research questions, he let the meeting participants experience one of the applications that were in the study and explained the others.Then he presented the data he collected and how the data was sorted, and there was a discussion about how to sort the data and select the categories. In the end, there was a summary of the study, and he received comments that greatly helped him in his research progress.


 • Title: Har-Carmel, Y. (2017). Reshaping Ability Grouping through Big Data. University of Haifa, April 26th, 14:30-16:00

This Article examines whether incorporating data mining technologies in education can promote equality. Following many other spheres in life, big data technologies that include creating, collecting and analyzing vast amounts of data about individuals, are increasingly being used in schools. This process has already elicited much interest among scholars, parents, and the public at large. Yet this attention has largely focused on aspects of student privacy and data protection, and overlooked the profound effects data mining may have on educational equality. The Article embarks on this task by focusing on one educational practice, namely ability grouping, that is already being transformed by educational data mining. Ability grouping is the practice of separating students into classes or tracks according to their perceived academic abilities. While some educators support the practice, arguing that it allows teachers to adjust themselves to the needs of their students, critics argue that ability grouping reinforces educational inequalities. Implicit biases that pervade educational decision-making processes result in the stratification of students from racial and ethnic minorities and students from poor families to lower tracks in which they receive inferior education and limited opportunities. Given the well documented biases in traditional ability grouping, Data Driven Ability Grouping – the use of algorithms to inform assignment decisions – may be a step in the right direction. However, as the Article demonstrates, the use of data mining technologies for ability grouping creates a whole host of unique challenges in terms of educational equality. The Article argues that traditional doctrines of equal protection will be unable to contend with the biases that data driven ability groping is likely to create. Instead, the Article offers a novel approach to the legal regulation of data driven ability grouping that involves integrating legal and technological expertise and creating equality-sensitive algorithms. The combination between legal and technological solutions can ensure that data driven ability grouping decreases biases in ability grouping and promotes educational equality.


 • Title: Hess-Green, R. (2017). Filtering the students' submission in STEP system in the task level and in the activity level. University of Haifa, March 29th, 14:30-16:00

In the meeting we analyzed submission of students in task in STEP system. We concentrated on the question what can we learn from submission of examples, and how can we filter them to help the teachers do formative assessment with the tasks. In the end, we talked about the user interface for teachers and task designers.


 • Title: Poper, P. (2017). Analysis and learning through examples as a means of quadrilaterals hierarchical relationships. University of Haifa, March 22th, 14:30-16:00

The meeting focused on the use of the STEP assessment opportunities to explore and study elementary school students' conceptions of classification of quadrilaterals and mainly the hierarchical relationships. We (i) discussed considerations in designing task for the younger age on this topic in light of previous research on classification and examples in geometry; (ii) analyzed what can be learn from initial students' work.


 • Title: Nagari-Haddif, G. (2017). What we might learn from submitted students` personal example space?. University of Haifa, March 15th, 14:30-16:00

During the meeting we discussed the results received in experiment conducted with high school students in the content of calculus. We concentrated on the question: what we might learn from students' answers?

Relevant literature:

Smith III, J. P., Disessa, A. A., & Roschelle, J. (1994). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. The Journal of the Learning Sciences, 3(2), 115-163.‏


 • Title: Cooper, J. (2017). The Development of Mathematical Knowledge for Teaching in Professional Development - Mathematicians and Teachers Learning From Each Other. University of Haifa, March 8th, 10:30-12:00

In 2009 a professor of mathematics at the Hebrew University initiated and taught a professional development (PD) course for primary school teachers. The course became very popular, and the professor recruited a team of mathematics PhD students to teach in parallel tracks. In 2012, working on my PhD, I was a participant observer in this PD. In the meeting I will show some data, discuss how my research questions and theoretical framework evolved, present some findings, and discuss implications.


 • Title: Bagdadi, J. (2017). Redesigning the exposition and essay tasks from e-textbook VisualMath to assessment tasks in the STEP system. University of Haifa, March 1th, 10:30-12:00

In the meeting we examined examples of tasks from the e-textbook VisualMath (unit Product of linear functions) and discussed the possibilities of redesigning tasks from the e-textbook to the Step system. We focused on whether tasks that are not design as assessment tasks are appropriate for the STEP system.


Title: Kantor, A. (2017). What can we learn on education from PISA?. University of Haifa, February 15th, 10:30-12:00

The Programe for International Student Assessment (PISA) is a worldwide study by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) of 15-year-old school pupils' scholastic performance on mathematics, science, and reading. Its aim is to provide comparable data with a view to enabling countries to improve their education policies and outcomes.

The PISA test collects large amounts of data, however because of the natural complexity of the database it is not accessible to most educators and policy makers. Using data science technology, Open PISA project (openpisa.org) simplifies the statistical analysis and thus is a unique site that enable educators and researchers to view the database and use the information gathered in the PISA tests.

 • Title: Lalingkar, A. (2017). Indian Mathematics Textbooks. University of Haifa, January 18th, 10:30-12:00

Aparna introduced the structure of Indian education system in brief. Then she introduced who makes curriculum and who creates the syllabus and textbooks. How are Indian mathematics textbooks? She showed a couple of textbooks and explain her perception about the same in short. Then the group began the discussion. She filled in between the discussion more info as was needed.


 • Title: Lalingkar, A. (2016). Applications of Semantic Web to Education. University of Haifa, 9 November, 10:30-12:00

The talk summaries the research work undertaken during the PhD program at IIIT Bangalore in India. The research work is focused on exploration of various components of semantic web technology for solving some problems in education. This work began by addressing the question how we can offer help to students for open learning? By open learning we meant learning by students by using open educational resources available over the Web. While exploring notions of word lists, associated words, dictionary thesaurus, we also explored notions of semantic web like metadata, ontology and topic maps to search the open educational resources. Then we found that the content metadata can also be used for creating educational broker systems that can be used by educational institutions. While studying about students’ learning and human understanding we realized that since childhood whatever we learn, we develop an ontology in our mind and it gets evolved with continued learning. Hence, we found use of ontology for teaching would be natural and useful. Despite of several years of work in teaching problem solving, literature survey highlights issues in understanding of word problems in mathematics. Regular classroom teaching involves practice of known methods and exercises. We proposed an ontology named MONTO – machine readable ontology for teaching word problems in mathematics. Also, we implemented a proof of concept to show how we can apply it for developing a smart (Self-Monitoring Adaptive Reporting Technology) learning environment.

 • Title: Workshop led by Carlotta Soldano, University of Torino and Yael Luz, University of Haifa. An Inquiry game-Based assessment tasks. December 16, 2015; 16:00-17:30

Assessment inquiry tasks are activities whose aim is to assess students’ inquiry. The inquiry environment is a microworld, designed as a game between the student and the computer. The theoretical background of the game lies in the works of J.Hintikka, a Finnish logician, who developed a new type of logic, called the Logic of Inquiry, based on Game Theory. The student’s inquiry is guided by an online questionnaire. The game triggers the generation of examples by both the student and the computer. To develop a winning strategy the student searches for counter examples, explores different types of examples and extreme cases and generalize examples properties. We use variation theory to assess the example space--the collection of examples generated in the game. The innovative nature of both the inquiry game and the assessment method posed the need for a Design-Based Research (DBR) methodology. In the seminar we will present the development of the inquiry-game assessment design process by highlighting key decisions that motivated the design cycles.

 • Title: Demonstration led by Osama Swidan. Collaboratively Learning Mathematics Using VMT Software. October 21, 2015; 11:00-12:30

Virtual Math Teams (VMT) – a Math Forum that includes a Geogebra applet shared by all participants and offers them the opportunity to collaborate on mathematical tasks will be presented in my talk. Insights from our ongoing research regard the task's design in which boosting argumentative discourse and the role of teachers within VMT will discuss in my talk.

Osama's Lecture
 • Title: Workshop led by Prof. Benjamin B. Bederson. New design trends and affordances of platforms to representations for big data in regard to textbooks. Teaching and Learning Transformation Center, University of Maryland. June 10, 2015


 • Title: Workshop led by Hagit Weiss. Zaption, Video, Assessment. December 31, 2014; 12:30-14:30


 • Title: Presentation of recent researches. July 16th, 2014; 14:00-19:00


 • Title: Workshop led by Dr. Elena Naftaliev. On appreciating the cognitive complexity of school algebra: Research on algebra learning and directions of curricular change. October 30th, 2013; 12:30-14:30


 • Title: Workshop led by Prof. Michal Yerushalmy, University of Haifa and Prof. Daniel Chazan, University of Maryland. August 15th, 2013; 9:00-14:00